OŠETŘENÍ

Čerstvá krvácející poranění

    Základním efektem TECASORB u čerstvých ran je hemostáza a bakteriostáza. TECASORB je v těchto případech nejprve používán jako kompresivní obvaz, kdy s jeho pomocí docílíme rychlé zástavy krvácení. Rychlost akce, ostatně podobně jako v následujících případech jedovatých kousnutí, je základem úspěchu, protože rychlá aplikace v tomto případě zmenšuje krevní ztrátu a potlačuje rozvoj bolesti. TECASORB může být v těchto případech odstraněn, jakmile se pacient dostane na místo odborného ošetření (ambulance, operační jednotka). Mimořádná rychlost působení činí z TECASORB tu nejlepší volbu při aplikaci v případech malých i vážných poranění.

Jedovatá bodnutí, kousnutí, požahání

    Jde o jednu z unikátních aplikačních oblastí TECASORB, protože na trhu je jen nepatrný počet zdravotnických prostředků efektivně využitelných v této terapeutické oblasti. Díky tomu, že nasávací efekt TECASORB je silnější než tlak v krevních vlásečnicích a žilním řečišti, působí TECASORB jako prostředek omezující průnik jedu do tkání a šíření krevním oběhem. Je již mnoho zkušeností s bodnutím hmyzem (včela, vosa, čmelák, sršeň), ojedinělé zkušenosti s kousnutím jedovatým pavoukem, určité omezené zkušenosti z uštknutí hadem a široké zkušenosti s pokousáním zvířaty i lidmi.

Furunkly a karbunkly

    Použití TECASORB furunklů a karbunklů dává excelentní výsledky. Furunkl je třeba vydrénovat a odstranit veškerou nekrotizovanou tkáň. Pří známkách šíření infekce je třeba nasadit odpovídající ATB terapii. Dále se postupuje použitím TECASORB dokud kůže není zcela zhojena.

Popáleniny menšího rozsahu, říznutí a další drobná poranění

    Postupujte podle obecného návodu na použití TECASORB, který je součástí každého balení.

Panaritium

    Infekce nehtového lůžka často přecházejí v sice malé, ale o to úpornější a mimořádně bolestivé abscesy. Tyto bývají drénovány a ošetřeny antibiotickou léčbou, TECASORB je zde aplikován jako standardní krytí v souladu s běžným postupem.

Puchýře

    Odstraňte odloučenou vrstvu pokožky nebo zcela strhněte povrch puchýře před aplikací TECASORB. Unikátní mřížka v tomto případě zabrání přilepení sorpční vrstvy ke spodině puchýře. Odstranění svrchní vrstvy puchýře chrání před rizikem infektu a umožňuje rychlé obnovení plnohodnotného kožního krytu.

Lidé ohrožení diabetem by se měli obzvláště pečlivě chránit před poraněním, protože jejich rány mají tendenci k pomalejšímu hojení a často přecházejí do komplikovaných nekrvácivých chronických defektů. Následkem podcenění závažnosti a dopuštění rozvoje těchto stavů je bohužel poměrně časté vyústění tohoto postižení v amputace končetin.

 

TECASORB je vyzkoušen jako mimořádně užitečný pomocník právě v případě ran u diabetiků:

Časné rozpoznání typu rány, byť ještě ve stádiu povrchového poškození kůže, je velice důležité. Čím dříve je léčba pomocí TECASORB zahájena, tím snadněji se bude rána hojit. Tyto nestandardně se chovající rány se bez intenzivní terapie často nemají tendenci hojit vůbec – až příliš mnoho diabetiků si uvědomilo tuto neblahou skutečnost příliš pozdě…

 

Hladina krevního cukru musí být řádně sledována a udržována ve fyziologických mezích.

 

Před zahájením ošetřování pomocí TECASORB, musí být provedena důkladná toaleta, případně oživení (debridgement) rány. Ránu musí vyšetřit specialista a posoudit přítomnost infekce s případným nasazením odpovídající ATB terapie.

TECASORB  lze s výhodou použít k primárnímu krytí operační rány po dokončení operačního výkonu, zejména v případech se zvýšeným rizikem dehiscence rány (přítomnost mikrobiální infekce zjištěna peroperačně).

Výhoda TECASORB v chirurgii spočívá v tom, že snižuje četnost pooperačních sepsí zejména u vysoce rizikových případů. Je logické, že pomáhá v prevenci infekčního rozpadu rány ve všech případech. Ten je vážnou komplikací, která často vyúsťuje v prodlouženou hospitalizaci, nutnost nasazení antibiotik, zvýšenou bolestivost a utrpení pacienta. Ekonomický přínos standardního použití TECASORB pro primární krytí operační rány lze vyhodnotit na každém pracovišti velice snadno.

Rána může být ponechána s krytem tak dlouho, dokud vnější povrch difusi podporující vrstvy TECASORB nesvědčí o vyčerpání sorpční kapacity uhlíkové tkaniny. Rána nemusí být nijak čištěna nebo desinfikována při výměně krytí TECASORB. Jestliže krytí jeví známky saturace, prostě se jen vymění. Mnoho chirurgů je zvyklých provádět první převaz rány 2. nebo 3. pooperační den. Proti tomu se nedá naprosto nic namítat. Nicméně praktická zkušenost nám říká, že jakmile chirurg jednou TECASORB  použije a na několika málo pacientech se přesvědčí o průběhu hojení, potřeba ránu odkrývat relativně časně se u něho podstatně sníží   a postupně se omezí na prostou inspekci vnějšího povrchu dvojvrstvy pohledem. Jakákoliv změna je zde totiž velmi citlivým indikátorem možné komplikace…

 

Jednou z klíčových vlastností TECASORB při aplikaci je snížení počtu zánětlivých elementů v linii sutury. To snižuje tvorbu exsudátu a zmenšuje krvácivost rány. A to ve své podstatě snižuje riziko sekundární infekce. TECASORB je zde pomocníkem snižujícím zásadně výskyt pooperačních infekčních komplikací v operační ráně, chránícím pacienty a také peníze pojištěnců. A co je nejdůležitější, u každého jednotlivého pacienta snižuje riziko pooperační sepse a z ní vyplývajících komplikací.

Po provedení první pomoci, zejména důkladného ochlazení studenou vodou, můžeme TECASORB použít pro ošetřování popálenin všech stupňů. V případě popálenin třetího stupně je nutné nejprve provést chirurgické ošetření rány s odstraněním eschar (příškvarů). Jakmile je ale také tento typ popálenin zbaven nekrotických tkání, je možno TECASORB použít.

 

TECASORB by se nikdy neměl přilepit k ráně – vždy je nutno udržovat vlhkost, a tím přilepení bránit.

 

Popálení chemikáliemi musí být dobře vymyto proudící vodou před zahájením léčby TECASORB .

U velkých popálenin je nutno zajistit dostatečnou náhradu tekutin a proteinů v podmínkách nemocniční péče.

Kryt puchýřů musí být odstraněn co nejdříve, aby mohly nastat ideální podmínky pro reepitelizaci. Ponechání krytu puchýřů v místě rovněž brání správnému uplatnění efektu TECASORB. Rána ošetřená odstraněním nekrotického krytu se hojí podstatně rychleji a hojení probíhá vyváženě, jakmile je exsudát z puchýře odsán.

TECASORB se používá u všech typů kožních vředů, akutních i chronických. Nejde o žádné zázračné uzdravování. Důvodem je to, že chronický vřed je útvar, při jehož terapii snadno dojde k drobné chybě, jejíž trvání je ale příčinou dlouhodobé „nehojitelnosti“. Biologie některých zastaralých vředů je pozměněna přetrvávajícím bludným kruhem. Stačí mnohdy jen drobná změna a bludný kruh je přerušen. TECASORB může napomoci k hojení všude tam, kde vlastní schopnost kožního krytu, potenciál hojivosti, zůstal zachován.

Celková sepse není kontraindikací k použití TECASORB, v zásadě zde napomáhá k jejímu zvládnutí antibiotiky při současné neutralizaci primárního ložiska.

Pokud se při aplikaci TECASORB objeví bolest, může to být známka nástupu správné funkce TECASORB. Poraďte pacientovi, aby se snažil bolest pokud možno zmírnit přerušováním aplikace v kombinaci s aplikací analgetik nebo fyzikálních prostředků napomáhajících k tišení bolesti. Pokud se dostavují přesvědčivé známky hojení během několika dnů, na rozdíl od dosavadní historie pokusů o vyléčení, je třeba vytrvat. Podle našich zkušeností i u ran doposud nezhojitelných dochází ve více jak v 95 % případů k úplnému vyhojení.

TECASORB může být aplikován i do hlubokých defektů tak, že sorpční vrstvou je vyložena celá konkavita defektu a ta je pak vyplněna pomocným vlhkost zadržujícím tamponem, zhotoveným z vaty nebo měkké netkané textilie.

Zvířecí pokousání (ale i pokousání člověkem) vyžaduje před aplikací TECASORB důkladné vypláchnutí rány k odstranění slin a nečistot. V úvodu terapie je nutno použít analgetika a nasadit celkovou ATB terapii. Při podezření na pokousání zvířetem nemocným vzteklinou je nutno bez odkladu zahájit příslušnou terapii. TECASORB je aplikován v souladu s běžným standardem ošetření jako krytí. Čím dříve se k tomu přistoupí, tím lépe. Součástí terapie je i příslušné přeočkování.

Jed pavouka je znám jako látka s mimořádně dlouhým odkladným účinkem. Důsledkem je vznik rozsáhlých nekrotizujících ran, často až s devastujícím účinkem. TECASORB je schopen redukovat toto postupující mimořádné rozšíření poškození.

V každém případě ale je důležité nespoléhat se jen na TECASORB, ale provést s veškerou odpovědností  a důsledností všechna standardní opatření a léčebné zásahy, jako může být podání vysokých dávek kortikoidů, ATB apod. Stejné principy je nutno aplikovat u uštknutí hadem, u jedovatých ryb a dalších mořských živočichů, roztočů a hmyzu. Jedovatá hmyzí bodnutí musí být rychle ochlazena, aby byl omezen lokální krevní oběh a zpomalena reakce organizmu na jed. To zmenšuje poškození tkání.

Pokud použijete TECASORB na ránu způsobenou kousnutím jedovatým pavoukem, kde jed už způsobil nekrózu, je nutno si uvědomit, že součástí procesu hojení bude i demarkace a odloučení nekrózy. TECASORB mívá v těchto případech často tento efekt, který zdánlivě ránu „zvětší“.

Pokousání u moře, poranění mořskými živočichy, požahání medúzou apod.: poraněná část těla musí být v těchto případech co nejdříve ponořena do horké vody, co nejteplejší jakou pacient snese. Jedy mořských živočichů působí do teploty cca 25°C. Vyšší teploty denaturují jedovaté proteiny velmi rychle a tím je inaktivují. Tento postup zmenšuje rozsah postižení a bolestivost okamžitě. Nekrotická tkáň musí být odstraněna chirurgicky před přiložením TECASORB.

Tato aplikace TECASORB dává vynikající výsledky a je vřele doporučována jako standard ošetření.           U všech poranění konců prstů a prstců. Jednoduchá aplikace TECASORB na tento typ poranění a možnost jednoduché a správné výměny krytí v domácích podmínkách je vysoce efektivní způsob ošetření tohoto typu poranění. Unikátní vlastnosti krytí dávají dobré předpoklady k obnovení správně formovaného lůžka nehtu      a dobré kvality budoucího nehtu v případě řady vzájemně odlišných typů poranění. Užití TECASORB v této aplikaci umožňuje omezit nebo zcela vyloučit nutnost opakovaných korektivních chirurgických zásahů, a to z této metody dělá nejen efektivní, ale také levný způsob ošetření.

Před zahájením léčby pomocí TECASORB musí být nejprve chirurgicky odstraněna devitalizovaná (odumřelá, nekrotická) tkáň. Hluboké defekty a dutiny v dekubitu musí být zcela vyplněny TECASORB tak, aby bylo dosaženo bezprostředního kontaktu sorpční vrstvy s povrchem rány v celém rozsahu. Hluboké defekty je třeba převazovat významně častěji a vyplachovat fyziologickým roztokem v případě, že na jejich povrchu přetrvává putridní sekrece. Na povrch rány ale není vhodné aplikovat jakýkoliv tlak, který by dále podporoval devitalizaci. Lze použít kruhový polštář nebo ještě lépe podložku z mírně nafouknuté duše například malého motocyklu. Vyloučení přímého tlaku na ránu a polohování pacienta je základní podmínkou rychlého zhojení…

Neukončujte ošetřování TECASORB dokud není defekt zcela zhojen.

TECASORB může být bezpečně používán k ošetření pacientů s rozpadlými, sekundárně infikovanými povrchovými tkáňovými defekty vzniklými v důsledku nádorového bujení s tím, že s jeho pomocí lze eliminovat zápach, odstranit projevy zánětu a zmírnit bolestivost. Malignitu jako takovou ale TECASORB pochopitelně nevyléčí.

Také u nemocných trpících projevy AIDS je možno dosáhnout podstatného zmírnění bolesti a dojde také k odlehčení zátěže imunitního systému. Samozřejmě je ale nutno léčit tyto pacienty specifickými medikamenty – antibiotiky, antivirotiky apod.

HLAVNÍ ZÁSADY APLIKACE

Při použití TECASORB musí být dodrženy běžné zásady chirurgického ošetření. Z nich nejdůležitější jsou:

 

 • Ordinujeme tetanický anatoxin  0,5 ml u všech pacientů, kteří nebyli řádně očkováni.
 • Pacienti s hnisavými hlubšími ranami obdrží ATB medikaci, analgetika, steroidy apod.
 • Pacienti s chronickými nekrvácejícími nebo obnovujícími se ranami a defekty jsou laboratorně vyšetření na diabetes mellitus.
 • Všechny zdravotnické prostředky na bázi AKTIVNÍ DVOJVRSTVY nesoucí chráněnou obchodní známku TECASORB jsou určeny na jedno použití a před porušením primárního obalu jsou sterilní. Tam, kde to je účelné a technicky možné, dodržujte proto podle možnosti zásady ošetření ve sterilních podmínkách.
 • Odstraníme detritus a provedeme pečlivou toaletu rány s užitím jemného mýdla nebo slabého desinfekčního roztoku.
 • Odstraníme všechna cizí tělesa a tělíska.
 • Jakmile je rána ošetřena, je třeba bez zbytečného odkladu přiložit aktivní sorpční krytí.
 • TECASORB musí být v přímém kontaktu s celou plochou rány.
 • V případě aplikace TECASORB zajistěte krytí vhodnou hypoalergenní lepící páskou nebo samolepící vodu nepropouštějící fólií a vhodným druhem termoizolačního a upevňujícího obvazu.
 • Zejména při první aplikaci je důležité sledovat vnější povrch TECASORB (povrch difusně aktivní vrstvy) jestliže u této vrstvy dojde k probarvení (byť jen v části plochy), je sorpční kapacita uhlíku vyčerpána, a je zapotřebí provést výměnu krytí. Rány, které zpočátku produkují značné množství exsudátu, budou zpočátku vyžadovat intenzivní průběžnou kontrolu a převazy v kratším intervalu cca 6 – 12 hodin, avšak i zde je možno nalézt výjimky z pravidla.
 • TECASORB může být ponechán při dodržení zásad mokré terapie i po několik dnů, rozhodující je míra vyčerpání sorpční kapacity a stav znečištění povrchu kontaktní uhlíkové vrstvy.
 • Převaz (výměna krytí) TECASORB je snadný a probíhá shodně jako v případě první aplikace. Rána nemusí být znovu čištěna, ledaže přetrvává dále silná purulentní sekrece nebo jsou nově demarkovány nekrotické okrsky tkáně. Mimořádně hustý hnis může být příčinou zhoršení funkce difusní pumpy a snížení účinnosti, ale tento případ přichází do úvahy jen v malém podílu ran.
 • Pacienti mohou odkrýt TECASORB bez obav z rizika zavlečení infekce, pokud byli poučeni základní výbavou znalostí. Tato metoda ošetření byla již rutinně a úspěšně aplikována na tisících pacientů v nejrůznějších prostředích.
 • V případě jakýchkoliv neočekávaných reakcí nebo příhod při použití TECASORB, je nezbytný zásah lékaře aby bylo možno předejít následkům nesprávného použití TECASORB. Například: rána se nehojí; kolem rány se vytváří lividní lem; okraje rány jsou edematózní a zarudlé, apod.